• Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I - III szkół podstawowych

     • (aktualizacja 26.04.2021 r.)

      Organizacja zajęć w szkole

       1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

      2.      Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

      3.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

      4.      Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

      5.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      b)     dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      6.     Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

      7.      Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) i w wyznaczonych obszarach.

      8.     Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

      9.     Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

      10.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      11.  Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.

      12.  Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

      13.  Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:

      -       godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

      -       korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

      -       korzystanie ze stołówki szkolnej,

      -       zajęcia na boisku.

      14.  Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

      15.  Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

      16. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      17.  Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

      18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      19. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

      20.  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz także w czasie zajęć.

      21.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

      22.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

      23.  Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

      24.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

      25.  Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.

      26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

      27.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      28. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

      29. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

      30.  Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

      31.  Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.

      32.  Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

      33.  Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty

      34.  Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

      -       specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej dla uczniów klas 4-8,

      -       zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

      -       aktualnych przepisów prawa.

      35.  Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

      - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

      - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

       Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      1.      Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

      2.      Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

      3.      Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.

      4.      Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

      5.      Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

      6.     W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

      7.      Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

      8.     Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

      9.     Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

      10.  Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

       Gastronomia       

      1.      Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły należy stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

      2.      Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

      3.      Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

      4.      W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku

      5.      Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

      6.     Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

      7.      Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.

      8.     Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

      9.     Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

      10.  Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

      11.  Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

       Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

      1.      Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

      2.      Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

      3.      W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

      4.      Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

      5.      Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

      6.     W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

      7.      W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

      8.     Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

      9.     Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

      10.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

      * ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      11.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

      Załączniki – instrukcje

      a)     mycia rąk

      https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

      b)    dezynfekcji rąk

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

      c)     prawidłowego zdejmowania maseczki

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

      d)    prawidłowego zdejmowania rękawiczek

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

      e)     wykaz produktów biobójczych

      http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

    • Mapa potrzeb lokalnych
     • Mapa potrzeb lokalnych

     • We wtrorek 27 kwietnia 2021 roku uczniowie naszej szkoły: Emilia Grzenik, Karol Zimny oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Klaudia Korbel wraz z opiekunką Samorządu Grażyną Waliłko, wzięli udział w konferencji online pt: "Mapa potrzeb lokalnych młodzieży", na których został przedstawiony zarys potrzeb lokalnych młodzieży w Gaszowicach. Mapę opracowali nasi uczniowie. W dyskusji nad mapą głos zabrał wójt gminy Paweł Bugdol. W kolejnym punkcie spotkania online odbyło się  spotkanie z  Kariną Stępień, która opowiedziała jak wygląda dzień z życia urzędu gminy w Gaszowicach. Podczas konferencjii uczniowie zapoznali się z prezentacją pt: "Co młodzi ludzie wiedzą o samorządzie terytorialnym? Gmina miejska vs wiejska", poszerzając swoją wiedzę na temat funkcjonowania samorządów terytorialnych. Po tym wystapieniu konferencja dobiegła końca.

    • Organizacja pracy szkoły
     • Organizacja pracy szkoły

     • Informujemy, ze zgodnie z ustaleniami z dnia 10.09.2020 roku, w naszej szkole dni:

      4 maja 2021 (wtorek), 4 czerwca (piątek po Bożym Ciele), 21 czerwca (poniedziałek) - są dniami wolnymi od zajęć dla uczniów.

      W w/w dni pracuje świetlica szkolna. Osoby zainteresowane zajęciami w świetlicy dnia 4 maja 2021 zgłaszają dziecko do piątku 30.04.2021 godz. 12.00 (tel. 32 4305580)

      POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY:

      5 maja 2021 (środa) wracają do nauki w szkole uczniowie klas I-III

      17 maja 2021 (poniedziałek) uczniowie klas IV – VI rozpoczynają naukę w trybie hybrydowym (o szczegółach powiadomimy w późniejszym terminie)

      31 maja 2021 (poniedziałek) wszystkie klasy uczą się w szkole.

      Pozdrawiamy i życzymy dobrego wypoczynku w dniach 1-3 maja. Dyrekcja szkoły

     • III fala w SP Gaszowice

     • Podczas prowadzenia edukacji zdalnej: biblioteka, świetlica, nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pedagog szkolny pełną swoje obowiązki w szkole. Oprócz sprawowania opieki nad uczniami uprawnionymi do edukacji w szkole, nauczyciele organizują szereg konkursów i akcji. Udało się zorganizować następujące wydarzenia:
      - świetlica szkolna wykonała oraz przekazała do OSP w Gaszowicach kartki wielkanocne;
      - nauczyciele świetlicy oraz biblioteki szyją sowy, które zostaną przekazane jako upominki
      dla uczniów klas 1 w związku z uroczystością „Pasowania na czytelnika”,
      - nauczyciele świetlicy zaprosili do udziału w Szkolnym Konkursie Wokalnym;
      - biblioteka szkolna zaprosiła do udziału w konkursie pt. „Kościuszkolandia”, który będzie
      trwał nieprzerwanie przez dziewięć tygodni;
      - nauczyciele świetlicy przygotowali konkurs plastyczny pt. „Muzyką malowane. Na
      góralską nutę”.

     • Ku pamięci...

     • Na szkolnym Skwerze Kościuszki pojawiły się trzy kosy. Zapytacie dlaczego? Otóż mają one przypominać wam o największym zwycięstwie patrona naszej szkoły jakie odniósł w czasie powstania kościuszkowskiego 1794 roku. 4 kwietnia tego roku doszło do bitwy z Rosją pod Racławicami. Sukces wojsk polskich był możliwy dzięki kosynierom. Tak nazywano piechotę chłopską dowodzoną przez Wojciech Bartosa. Kosynierzy zdobyli rosyjskie armaty a to było podstawą zwycięstwa. Tadeusz Kościuszko podziękował piechocie za waleczność, przywdziewając na tę okoliczność chłopski strój. Jej dowódców nagrodził wyższymi stopniami wojskowymi a Bartosowi nadał szlacheckie nazwisko Głowacki. Chcemy abyście trzy błyszczące w słońcu kosy kojarzyli z tym wielkim wydarzeniem.

     • Konkurs świetlicowy

     •   Świetlica zaprasza uczniów do udziału w konkursie wokalnym.

      Regulamin szkolnego konkursu wokalnego

       ♫  ♫

      1. Organizator konkursu: świetlica szkolna przy S.P. w Gaszowicach
      2. Cele konkursu:  

       - rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży, - wspieranie uczniów najzdolniejszych wokalnie,

       - propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

      - popularyzacja polskich piosenek ,

       - wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży,                                                                                   - kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

           3. Warunki konkursu: soliści przygotowują jedną piosenkę w języku polskim, którą nagrywają w formacie audio-wideo w domu i przesyłają na adres mailowy nauczyciel@spgaszowice.pl  w tytule Świetlica lub na mój prywatny czat na platformie Teams - Karina Marcol. Termin oddania piosenki to 10.05.2021r.
      Wykonaniu wokalnemu powinien towarzyszyć akompaniament instrumentalny lub podkład muzyczny.

              4. Kategorie

      Soliści będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy I-III i  klasy IV-VI

            5. Kryteria oceny:                                                                                                                                                                                    Jury dokona oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru / wartości artystyczne , umuzykalnienie, dykcja, emisja głosu, naturalna i przekonywująca interpretacja         

          Organizator konkursu Karina Marcol                                                                                          

     • Podziękowania

     • Dziękujemy firmie Cezar z Rybnika za nieodpłatne wykonanie logo naszej szkoły. Zostało ono umieszczone na planszy z szablą pochodzącą z czasów powstania kościuszkowskiego. 

     • Uwaga konkurs

     • Świetlica zaprasza do udziału w konkursie „Muzyką malowane. Na góralską nutę

      1. CELE   KONKURSU

      1. Promowanie  góralszczyzny w regionie śląskim.
      2. Wyrażanie swoich przeżyć w kontekście muzyki ludowej za pomocą środków plastycznych.
      3. Inspirowanie do własnej pracy twórczej.
      4. Wymiana doświadczeń, upowszechnienie i prezentacja działań artystycznych dzieci
       i młodzieży.

      2. ZASADY KONKURSU

      1. Temat  konkursu: „Muzyką malowane. Na góralską nutę” ma na celu wyrażenie
       w sposób plastyczny wrażeń podczas słuchania muzyki ludowej, którą stworzyli kompozytorzy, inspirując się folklorem góralskim.
      2. Utwory do wysłuchania (można wybrać jeden lub wszystkie):  
      • W.Kilar poemat symfoniczny „Krzesany”.

           Słowo „krzesany”, będące tytułem utworu Kilara, oznacza charakterystyczną dla tańców podhalańskich grupę kroków tanecznych, w tym uderzanie piętą o piętę podczas wyskoku. Istnieją też „nuty krzesane”, czyli melodie do tańca grane w szybkim tempie i charakterystycznym, szarpanym rytmie.

      Przykładowe strony z poematem symfonicznym W.Kilara „Krzesany”:

      - https://ninateka.pl/kolekcje/kilar/audio/krzesany-poemat-symfoniczny-1

      - https://www.youtube.com/watch?v=3IilpkT16I8

      • Stanisław Moniuszko „Tańce góralskie” z opery „Halka”.     

      Akcja opery ma miejsce na Podhalu pod koniec XVIII wieku. Halka to wiejska dziewczyna,  która  zostaje uwiedziona przez majętnego panicza Janusza.

       Zachodzi w ciążę i rodzi mu dziecko.  Janusz porzuca Halkę, aby ożenić się młodą szlachcianką, która pochodzi z tej samej warstwy społecznej. Zrozpaczona Halka popełnia samobójstwo.

      Przykładowa strona z „Tańcami góralskimi” S. Moniuszki: - https://www.youtube.com/watch?v=RTGpT9-b3T0

      • Karol Szymanowski „Taniec zbójnicki” z baletu „Harnasie”.

      Balet opowiada historię dziewczyny porwanej przez górskich zbójników, która wkrótce zakochała się w ich harnasiu. Po powrocie do miasta została ona siłą wydana za mąż za bogatego gazdę, a następnie uprowadzona została podczas wesela przez ukochanego.

      Przykładowa strona z „Tańcem zbójnickim” z baletu „Harnasie”:
      - https://www.youtube.com/watch?v=XiX2koK-VkA

      3. WARUNKI UCZESTNICTWA

      1. Prace oceniane będą w kategorii wiekowej: klasy IV-VI szkoły podstawowej
      2. FORMAT:  dowolny.
      3. TECHNIKA: dowolna
      4. Laureaci konkursu wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Muzyką malowane. Na góralską nutę”.
      5. Prace należy dostarczyć  do Szkoły Podstawowej w Gaszowicach do 05 maja 2021.

       4.  ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Prace konkursowe powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu.
      2. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
      3. Na odwrocie pracy powinna być trwale umocowana karta z imieniem                                       i  nazwiskiem uczestnika  konkursu  oraz  rokiem  jego  urodzenia.
      4. Prace, które nie zawierają na  odwrocie opisu, nie będą oceniane.
      5. Wybrane przez Organizatora nagrodzone i wyróżnione prace mogą  zostać  opublikowane na stronie internetowej szkoły.

       

     • Ciekawostki

     • Dzięki "rozczytaniu" kroniki szkolnej z lat 1922-1939 przez Pana Wiesława Macocha, udało się zidentyfikować kolejnych nauczycieli pracujących w naszej szkole. Ich imiona i nazwiska dodano do wykazu znajdującego się na okolicznościowej tablicy.
      Panu Macochowi serdecznie dziękujemy. 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
    • sekretariat@spgaszowice.pl
    • +48 32 430 55 80
    • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
   • Logowanie