Biblioteka szkolna

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza do odwiedzin i wypożyczania w dniach:

Poniedziałek - 6.45 - 8.00, 8.40 - 9.40,  10.40 - 13.30
Wtorek - 8.45 - .45, 10.00 - 13.35
Środa -  10.00 - 11.50
Czwartek  - 8.45 - 13.30

Piątek - 7.20 - 13.00

Pani bibliotekarka i książki już teraz cieszą się na spotkanie z Wami!!!!!

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I. Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i nie przeszkadzać.

4. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

 

II. Wypożyczenia książek

1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

2. Lektury można wypożyczyć na okres 1 mesiąca.

3. Czytelnicy są zobowiązani oddać wszystkie książki do 10 czerwca.

 

III. Poszanowanie książek

1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.

2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zamówioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

 

REGULAMIN CZYTELNI

1. Czytelnia jest czynaa w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele  i inni pracownicy szkoły.

3. Wstęp do czytelni możliwy jest tylko z zeszytem i przyborami do pisania. Zabrania się wnoszenia jedzenia i picia.

4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

5. Korzystanie z komputera i drukarki może odbywać się wyłącznie za zgodą nauczyciela     i służyć celom związanym z poszerzaniem wiedzy.

6. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

7. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

8. Czytelnik odpowiada za ksiązki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta.          W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, czytelnik jest zobowiązany do dokupienia materiałów o równej wartości lub do przekazania innych materiałów na rzecz biblioteki.

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę ze środków dotacji celowej (na podst. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw). (Dz. U. poz. 811) w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach

 

I. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

 c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcnzika lub materiałów edukacyjnych

II. Każdy uczeń/rodzic/ opiekun prawny powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych. Wychowawca na lekcji z wychowawcą zapoznaje uczniów z regulaminem, a rodziców/prawnych opiekunów na pierwszym zebraniu z rodzicami.

III. Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych:

1.  Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe

2. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia

3. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji

4. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 oraz kolejne roczniki według ustaleń MEN

5. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego - w miarę dostępności podręczników.

6. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Ich zwrot powinien być dokonany w ostatnim tygodniu zajęć lekcyjnych.

7. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

9. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

IV. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem:

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowanych książek, ponieważ przeznaczone są one przynajmniej na 3 lata użytkowania.

2. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książek.

3. Uczeń/rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, wymiany okładki.

4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

5. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej). Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze, itp.)

V. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego:

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu całkowitego kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w przyszłości.

3. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze, itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie któregoś z tych elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4. Książkę uznaje za zniszczoną komisja w składzie: wychowawca klasy, bibliotekarz, przedstawiciel rady rodziców.

5. W przypadku braku zapłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę sądową.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

2. Do powyższego regulaminu dołączony jest załącznik nr 1, który stanowi jego integralną część.

3. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2014.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
 
W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego razem z p. Dyrektor zainaugurowaliśmy Literackie Wtorki z Małym Księciem.
Wszyscy uczniowie chętni do poznania tego niezwykłego bohatera spotykają się w każdy wtorek o 7.30 w czytelni i wysłuchują kolejnych rozdziałów o przygodach Księcia.
Zapraszamy również Ciebie!
 
 
 
 
 

Akcja " Wypożycz książkę na ferie " trwa!

 

Kolorowe sowy wołają z korytarzy w całej szkole, abyś odwiedziła i odwiedził bibliotekę przed feriami i wypożyczył coś miłego do poczytania.

 

Nie zwlekaj, bo ktoś zwinie Ci upatrzoną  książkę sprzed nosa !

 

 

Zaczynamy nowy rok szkolny, zapraszamy więc do nowej edycji

Teścikowej zabawy!

Nie brałeś w niej jeszcze udziału? Nic straconego, możesz nadrobić zaległości :)

Przeczytaj:

 

 "Dziewczyna i chłopak, czyli checa na 14 fajerek".

"13. Skrytka"

"Mikołajek i inne chłopaki"

 

 

 wypełnij teścik, wrzuć do skrzynki i czekaj z niecierpliwością

na koniec semestru.

Wtedy otworzymy skrzynkę i poznamy osoby, które najlepiej znają treść wskazanych książek.

 

Nie spoczywamy jednak na laurach !

Najnowsza pozycja konkursowa to:

 

"Zaczęło się w Kalifornii" Liz Elves

 

 

Nie wiesz gdzie ją znaleźć? Zapytaj panią Olę. 

Może przy okazji "upolujesz" kolejną ciekawą książkę :)

 

Do zobaczenia!


 

Galeria zdjęć