• List Ministra...

     • MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

      DARIUSZ PIONTKOWSKI

      Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

       

      Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Drodzy Uczniowie i Rodzice,

       

      Wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystaniez nowych technologii.

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

       

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej

       

     • Czekamy na Was w szkole

     • W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Gaszowicach wykonano następujące prace:

      • dokonano remontu sali informatycznej: zakupiono meble, położono wykładzię podłogową, zmieniono instalację elektryczną oraz ośiwtlenie, pomalowano ściany a na jednej z nich przyklejono fototapetę, w oknach zainstalowano rolety. W sali umieszczono sprzęt komputerowy, który znajdował się na wyposażeniu szkoły.
      • pomalowano ławki na korytarzach szkolnych
      • dokonano renowacji ławek przy boisku szkolnym
      • zakupiono regały książkowe do biblioteki
      • zakupiono szafki na klucze
      • szkołę wyposażono w środki potrzebne na okoliczność epidemii koronawirusa covid - 19
      • szkoła została gruntownie wysprzątana w zwiazku z rozpoczęciem roku szkolnego

      Czekamy na naszych uczniów!!!

      Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi

     • Ubezpieczenie dzieci

     • Drodzy Rodzice

      Jak co roku Rada Rodziców zachęca do ubezpieczania dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co roku otrzymujemy propozycję indywidualnego ubezpieczenia Generali Bezpieczny.pl. Uważamy, że jest ona najbardziej kompletna. W tym roku ochrona została rozszerzona o:

      - pomoc psychologiczną

      - zwrot kosztów wycieczki 

      - COVID-19

      Szczegóły oferty znajdziecie w załączniku. Zakupu należy dokonać samodzielnie online. Link do oferty i zakupu:

      www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/00090

      Zwracamy uwagę, że w tym roku kupujemy z kodem 00090. Zakupu mogą dokonywać także uczniowie nie będący uczniami naszej szkoły (np.rodzeństwo) Wszystkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do Opiekuna Ubezpieczenia:

      Damian Grzegorzyca

      Opiekun Generali Bezpieczny.pl

      kom.533761234

      email: dgrzegorzyca@bezpieczny.pl

      www.grzegorzyca.pl 

      Z wyrazami szacunku. Alicja Lewandowska (Rada Rodziców SP Gaszowice)

    • Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Gaszowicach w czasie epidemii z uwzględnieniem specyfiki placówki
     • Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Gaszowicach w czasie epidemii z uwzględnieniem specyfiki placówki

     • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      Przy wejściu do szkoły uczeń zasłania usta i nos własnym środkiem ochrony. Zdejmuje go dopiero po zajęcia miejscu sali lekcyjnej.

      Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, którą jest korytarz przy szatniach zachowując zasady:

      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      4. opiekunowie przestrzegają obowiązujące przepisy prawa i związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      5. osoby nie będące opiekunami dzieci wpisują się w rejestr wejść do szkoły z uwzględnieniem następujących danych ( imię i nazwisko, telefon, powód przybycia do szkoły, informacja potwierdzająca brak choroby covid 19)

      Rejestr wejść do szkoły nadzoruje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

      W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

      Zapewnia się , skuteczną i szybką komunikację z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

      Szkoła posiada 3 termometry bezdotykowe dezynfekowane po użyciu. Pomiar temperatury jest możliwy tylko za zgodą rodzica/ opiekuna pranego w sytuacji podejrzenia objawów chorobowych. Na termometrze bezdotykowym temperatura wskazująca na stan gorączkowy wynosi 380C i więcej, a na termometrze dotykowym 37,20C – 37,90C i więcej.

      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, którym jest izolatorium szkoły zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      Opiekę nad uczniem w izolatorium sprawuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.

      Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji.

      Przerwy odbywają się zgodnie z planem przerw.

      Uczniowie odbywają zajęcia w salach zgodnie z grafikiem sal.

      Podczas przerw międzylekcyjnych obowiązuje zakrywanie ust i nosa i w miarę możliwości zachowanie dystansu 1,5 metra.

      Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

      W miarę możliwości zajęcia odbywają się także na boisku i podwórzu szkolnym.

      Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk według zasad ustalonych przez wychowawców klas (po przyjściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk) , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć dezynfekuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      Przy zmianie nauczyciela uczącego w danej klasie jego poprzednik dezynfekuje biurko. Przy zmianie klasy w danej sali lekcyjnej nauczyciel opuszczający tę klasę dokonuje dezynfekcji pomieszczenia oraz otwiera okna.

      W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć ( wykonują to pracownicy obsługi), a w miarę możliwości po każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

      Sale lekcyjne wietrzymy po zajęciach podczas przerw międzylekcyjnych ( wietrzy nauczyciel kończący zajęcia) , w części wspólnej (korytarze) podczas lekcji ( odpowiada za to obsługa szkoły).

      Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

      Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciel ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

      Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

      Podczas korzystania z szatni obowiązuje dezynfekcja rąk.

      Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      Udział w zajęciach pozalekcyjnych odbywa się w reżimie sanitarnym takim samym jak podczas zajęć lekcyjnych.

      Szkoła współpracuje z pielęgniarką uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

      Szkoła zapewnia dostęp do dystrybutora wody w świetlicy szkolnej i na hollu rekreacyjnym pod nadzorem nauczyciela pełniącego dyżur.

      Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

      Obowiązuje zakaz wycieczek i wyjść grupowych.

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

      Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

      Uczniowie regularnie myją ręce przed jedzeniem, po korzystaniu z toalet i po powrocie ze świeżego powietrza. Rozmowę na ten temat przeprowadzają o tym wychowawcy klas.

      Obowiązuje monitoring prac porządkowych. W każdym pomieszczeniu znajduje się rejestr prowadzonych dezynfekcji, w którym umieszcza się informację o przeprowadzonej dezynfekcji. ( rejestr zawiera informację o dniu, godzinie i osobie przeprowadzającej dezynfekcję).

      Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

      Wyznacza się miejsca utylizacji środków ochrony osobistej.

      W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

      Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

      Szkoła zapewnia nauczycielom oraz pracownikom obsługi środki ochrony osobistej. Zaleca się ich stosowanie.

      Ogranicza się kontakt z administracją i pracownikami obsługi, a także unika przebywania w miejscach tak zwanej przestrzeni publicznej.

      We wszystkich pomieszczeniach szkoły znajdują się środki do dezynfekcji.

      Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach w trakcie epidemii COVID-19

      1. Procedura określa warunki wprowadzania bezpieczeństwa obsługi użytkowników oraz zasady udostępniania i zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych

      z obsługą czytelników.

      2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników lub inne osoby przebywające na terenie biblioteki.

      3. Procedura obejmuje:

      A. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki:

      - dostępny dozownik z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do biblioteki

      - noszenie maseczek ochronnych lub innego sposobu zasłaniającego usta i nos

      - czas przebywania w bibliotece ograniczony do niezbędnego w celu wypożyczenia lub oddania książek

      - jednocześnie w bibliotece mogą przebywać 2 osoby korzystające ze zbiorów

      - wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatury oraz innych powierzchni często używanych po każdej przerwie w czasie której uczniowie korzystali z pomieszczeń biblioteki.

      Czynności te wykonuje bibliotekarka.

      B. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników:

      - obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenie rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikiem i używanymi przez niego zasobami bibliotecznymi

      - w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi użytkowników można dokonywać rezerwacji zbiorów przez e-dziennik w czasie godzin otwarcia biblioteki

      C. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych:

      - przy wypożyczaniu lub zwrocie zbiorów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust

      - przy wypożyczaniu lektur bibliotekarka przygotuje książki dla całej klasy, które zostaną rozdane w klasie przez bibliotekarkę

      D. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników:

      - godziny otwarcia zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz w zakładce „biblioteka”

      - na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły i w pokoju nauczycielskim

      E. Zasady postępowania ze zbiorami powracającymi do biblioteki:

      - czytelnik zwracający książki zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej i zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy bibliotekarką i innymi osobami korzystającymi z biblioteki

      - przyjęte książki zostają poddane 2 dniowej kwarantannie w zamykanej skrzyni z dołączoną informacją o dacie rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny. Kwarantanna odbywa się w czytelni.

      - po przyjęciu książek od czytelników należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym one leżały

      F. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia COVID-19:

      - w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura, złe samopoczucie osoba nie powinna zostać wpuszczona do biblioteki

      - incydent bibliotekarka zgłasza do Dyrektora Szkoły w celu podjęcia rutynowych działań zabezpieczających

      G. Postanowienia końcowe:

      - wszelkie zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Szkoły

      Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania kuchni oraz stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeucza Kościuszki w Gaszowicach w czasie epidemii covid - 19

      Kuchnia

      Pracownicy kuchni obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego zachowują zasady szczególnej ostrożności dotyczące bezpieczeństwa:

      • Odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m.

      • Obowiązek stosowania środków ochrony osobistej (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).

      • Utrzymanie wysokiej higieny stanowiska pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

      Stołowka szkolna: 

      • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

      • Miejsca przeznaczone do spożycia posiłków w szkole to stołówka szkolna oraz sala konferencyjna a także dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w klasach I – III w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Spożywanie posiłków koordynuje wychowawca danej klasy.

      • Po wejściu do stołówki szkolnej oraz sali konferencyjnej lub sali lekcyjnej będącej miejscem spożywania posiłku uczeń ma obowiązek dezynfekowania rąk, następnie zdejmuje maseczkę.

      • W stołówce szkolnej oraz sali konferencyjnej i sali lekcyjnej mogą przebywać osoby spożywające posiłki własne. Uczniowie spożywają posiłki w grupach, w których znajdują się osoby z tej samej klasy.

      • Po każdej przerwie czyszczone są i dezynfekowane blaty stołów i krzesła (wykonuje to pracownik kuchni).

      • Spożywanie obiadów odbywa tylko w stołówce szkolnej w wyznaczonych grupach o określonych godzinach z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku, koordynowane przez nauczyciela dyżurującego.

      • Obiady i sztućce wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną / obsługę stołówki.

      • Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane w temperaturze min. 60°C.

      Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach w czasie trwania epidemii covid - 19

      • Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      • Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, którym jest izolatorium szkoły zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      • Opiekunowie przyprowadzający dzieci do świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, którą jest korytarz przy szatniach zachowując procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

      • Uczniowie mogą być odbierani z świetlicy przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Pracownik obsługi szkoły informuje nauczyciela świetlicy o odebraniu dziecka przez rodzica.

      • Osoby nie będące opiekunami dzieci wpisują się w rejestr wejść do szkoły z uwzględnieniem następujących danych (imię i nazwisko, telefon, powód przybycia do szkoły, informacja potwierdzająca brak choroby COVID - 19)

      • W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      • Po wejściu do świetlicy uczeń ma obowiązek dezynfekowania rąk. Przy wejściu do świetlicy zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

      • Uczniowie regularnie myją ręce przed jedzeniem, po korzystaniu z toalet i po powrocie ze świeżego powietrza. Rozmowę na ten temat przeprowadzają o tym wychowawcy świetlicy.

      • Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek i przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki i rzeczy.

      • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte. Przybory i zabawki wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych dezynfekuje się każdego dnia po zakończeniu zajęć (wykonują to pracownicy obsługi).

      • Salę wietrzymy po zajęciach podczas przerw międzylekcyjnych (wietrzy nauczyciel kończący zajęcia).

      • W miarę możliwości zajęcia świetlicowe odbywają się także na boisku i podwórzu szkolnym. Podczas realizacji zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciel rezygnuje z przeprowadzenia gier i ćwiczeń kontaktowych.

      • Świetlica zapewnia uczniom dostęp do dystrybutora wody pod nadzorem wychowawcy świetlicy.

      • Treść procedur i obowiązujących zostaje przekazana rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz jest dostępna na stronie internetowej szkoły.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - ważne informacje

     • 2.09.2020 (środa) godzina 16.00 (Msza szkolna na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021).

      Wychowawcy zapraszają po 3 uczniów z poszczególnych klas. Dyrekcja zaprasza wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz Radę Rodziców

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 –
      1 września 2020 (wtorek)

      8.00 – klasa VIA (sala 28)

      8.15 – klasa VIB (sala 12)

      8.30 – klasa VIC (sala 23)

      8.45 – klasa V (sala 17)

      9.00 – klasa IVA (sala25)

      9.15 - klasa IVB (sala 22)

      9.30 – klasa IIIA (sala 16)

      9.45 – klasa IIIB (sala 15)

      10.00 – klasa IIA (sala6)

      10.15 – klasa IIB (sala1)

      10.30 – klasa IA (mała sala gimnastyczna)

      11.15 – klasa IB (mała sala gimnastyczna)

      Uczniowie musza posiadać OBOWIĄZKOWO !!! : maski.

      Wchodzimy do szkoły wejściem głównym. Obowiązkowo dokonujemy dezynfekcji rąk. Udajemy się do wyznaczonej klasy. Po spotkaniu z wychowawcą dokonujemy powtórnej dezynfekcji i wychodzimy drzwiami od strony boiska. Unikamy gromadzenia się. Rodzice nie uczestniczą w rozpoczęciu roku szkolnego dla klas II-VI. Uczniowie odbierają podręczniki szkolne. W tym celu należy przynieść z domu odpowiednią torbę.

      Uczniowie klas I przychodzą do szkoły z jednym z rodziców/opiekunów. Gromadzimy się na małej sali gimnastycznej. Rodzice przynoszą rogi obfitości. Dzieci i rodzice musza posiadać maski. Po wejściu do szkoły oraz po uroczystości dokonuje dezynfekcji rąk.

       

    • Informacja dla Rodziców uczniów klas I
     • Informacja dla Rodziców uczniów klas I

     • 26.08.2020 godzina 16:00 – spotkanie organizacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów klas I. Spotkanie odbędzie się w dwóch salach lekcyjnych: 
      klasa IA – mała sala gimnastyczna 
      klasa IB – sala konferencyjna

      Lista uczniów z podziałem na klasy IA/B oraz informacja o wychowawcy danej klasy znajduje się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły obok wejścia głównego.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
    • sekretariat@spgaszowice.pl
    • +48 32 430 55 80
    • ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice
   • Logowanie